تبلیغات
کنکور هنر - ادبیات+زبان فارسی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

:نظرسنجی

آماروبلاگ

کنکور هنر مشاوره مجازی تلگرام

مشاوره مبحث آرایه ها

● مشاوره مبحث آرایه ها

آرایه به سه دسته کلی می توان دسته بندی کرد :

1-      آرایه های بیانی

2-      آرایه های بدیع لفظی

3-      آرایه های بدیع معنوی

آرایه های بیانی تشکیل شده است از چهار زیر موضوع :

الف : تشبیه :

مانند کردن کسی به کسی یا چیزی به چیزی دیگر در صفت مشترک

که تشکیل شده است از : ارکان تشبیه ، انواع تشبیه « ویژه انسانی »

ب :  استعاره :

عبارت است از به کار بردن یک واژه به جای واژه دیگر به دلیل شباهت آن دو در صفت مشترکی که دارند.

استعاره های تکراری را از صفحه ی 41 ( کتاب آرایه های ادبی اتشارات همگامان چاپ سوم آبان 90)

راه های تشخیص استعاره :

1-      اگر « ای » بر سرغیرانسان بیاید « استعاره » می سازد.

2-      اضافه کردن اعضا و ویژگی های انسان به غیر انسان.

3-      نسبت دادن صفات و ویژگی های انسان به غیر انسان.

4-      هر جا جان بخشی به اشیا باشد استعاره هم هست .

 

پ : کنایه : سخنی که دارای دو معنی باشد یک معنی ظاهری و نزدیک و دیگری معنی اصلی و دور

در کنایه معمولا نشانه های کسی یا چیزی را می دهند و انتظار دارند از روی نشانی به معنی پی ببرید .

گاهی صفت هایی نیز به صورت کنایه دیده می شود که به آن ها کنایه از صفت می گویند .

در کنکور سراسری سوال های که از آرایه ها می توان دید :

1.      یک مصراع می دهند فقط یک ارایه از شما می خواهند .

2.      یک ارایه در صرت سوال می دهند چهار گزینه داده شده که فقط یک گزینه آن ارایه در آن گزینه به کار نرفته است .

3.      یک بیت می دهند آرایه خواسته شده چند بار تکرار شده در بیت را از ما می خواهند .

4.      یک بیت می دهند آرایه خواسته شده را می خواهند .

5.      یک کلمه از بیت اسخراج کرده آرایه خواسته شده را می خواهند.

6.      یک مصراع یا بیت یا یک جمله می دهند صنعت یا بکاررفته در آن را می خواهند.

7.      در کدام گزینه استعاره  ........ به کار نرفته است .

8.      در همه ی گزینه ها به جز گزینه ........ آرایه ی ...... آمده است .

9.      در کدام گزینه صنعت آرایه وجود دارد / ندارد .

10.      معنای کنایی یک کلمه را می خواهند . ( صفحه ی 192 تا 206 کلیه ی کنایه های بکار رفته شده در سه کتاب آمده است )

11.      دو آرایه یا چند آرایه در صورت سوال می دهند که در بین چهار گزینه می بایست یک گزینه تمامی آرایه های خواسته شده وجود داشته باشد .

12.      یک بیت یا مصراع داده می شود سه گزینه آرایه در ان وجود دارد به جز یکی از آرایه

آرایه های بدیع لفظی به 6 دسته تقسیم می شوند :

1-      واج آرایی یا نغمه ی حروف

-          تکرار یک صامت

-          تکرار مصوت

-          تکرار صامت و مصوت

2-      سجع : دانستن انواع سجع برای گروه های عمومی ضرورتی ندارد.

3-      ترصیع و موازنه : اگر تک تک کلمات مصراع اول با مصراع دوم سجع متوازن داشته باشند .

اگر تک تک کلمات مصراع اول با دوم فقط هم وزن باشند موازنه گویند .

4-      جناس : به دو دسته تشکیل می شوند

·         جناس تام  : دو یا چند کلمه که ظاهری یکسان ولی معنای متفاوتی داشته باشند .

62 لغت که حداقل یکبار در کنکور به عنوان جناس تام « ایهام » آمده اند را از صفحه ی 92 کتاب آرای های همگامان بازدید کنید .

·         انواع جناس ناقص ویژه ی انسانی »

-          ناقص حرکتی : اختلاف در مصوت های کوتاه

-          ناقص اختلافی :

ü      اختلاف در حرف اول " مانند بخت ؛ رخت "

ü      اختلاف در حرف وسط " مانند بازار ؛ بیزار "

ü      اختلاف در حرف آخر " مانند خروش و خروس "

-          ناقص افزایشی

ü      افزایش در اول " مانند رنج ؛ مرنج "

ü      افزایش در وسط " دست ؛ دوست "

ü      افزایش در آخر " مانند شفق ؛ شفقت "

-           اشتقاق :

دویا چند کلمه که از یک ریشه گرفته شده باشند . " مثل ناصر ، نصیر ، منصور " در سه حرف اصلی ( ن ، ص ، ر ) مشترکند .

-          تکرار و تصدیر : تکرار در یک یا چند کلمه در شعر

 

 

آرایه های بدیع لفظی به 10  دسته تقسیم می شوند .

1-      مراعات نظیر : آورد نواژه های که از یک مجموعه که باهم تناسب دارند ، این تناسب میتواند از نظر مکان ، جنس ، نوع ، زمان ، همراهی  و... باشد .

2-      تلمیح : لازمه ی تشخیص تلکیح احتیاج به اطلاعات عمومی بالا دارد واز انچه در ذهن و ضمیر نویسنده می گذرد باخبر باشیم .که مشهورترین جان مایه های تلمیحات را در صفحه ی 111 کتاب آرایه های ادبی ببینید .

3-      تضمین : آوردن آیه ، حدیث ، مصراع ، یابیتی از شاعر دیگر در اثنای کلام ، فرق بین تلمیح و تضمین را بدانید ( صفحه ی 114 کتاب ارایه های ادبی اتنشارات همگامان )

4-      تضاد و تناقض

1-4 : تضاد : آوردن کلماتی با معنای متضاد در سخن برای روشنگری ، زیبایی و لطافت .

2-4 : تناقض ( پارادوکس ، متناقض نما ) :آوردن دو یا چند واژه یا مفهوم متضاد در کلام به شکلی که وجود دیگری را نقض کند.

5-      حس آمیزی :

آمیختن دو یا چند حس در کلام به گونه ی که به موسیقی معنوی سخن بیفزاید و سبب زیبایی شود .

جلوه های حس آمیزی در ادبیات 2 ؛ 3 ؛پیش دانش گاهی را در صفحه ی 122و 123و 124کتاب آرایه های همگامان بیشتر بشناسید.

6-      ایهام : آوردن واژه ی با حداقل دو معنی ، که یکی نزدیک تربه ذهن و دیگری دور از ذهن باشد . مقصود گوینده معمولا معنی دور و گاهی هر دو معنی است.

نکته 1 : لازمه ی درک ایهام آشنایی قبلی شما با واژگانی است که استعداد دو یا چند معنی دارند .

نکته 2 : گاهی بیت یا عبارتی ایهام دارد ؛ پس می بایست معنی ظاهری و معنی ثانوی هر بیت را بدانید .

نکته 3: تفاوت ایهام با ایهام تناسب را بدانید . مراجعه به صفحه ی 128 کتاب آرایه های ادبی

7-      لف ونشر « ویژه ی انسانی ها »

آوردن دو یا چند واژه در بخشی از کلام که توضیح آنها در بخش دیگر آمده باشد . گروه واژگان اولی را « لف » و توضیحات را « نشر » می گویند .

انواع لف ونشر : 1. مرتب 2. مشوش

8-      حسن تحلیل :

آوردن علتی زیا  ادبی ، ادعایی اما غیر واقعی برای امری به گونه ای که بتواند ذهن مخاطب را قانع کند .

9-      اسلوب معادله :

برای تشخیص اسلوب معادله می بایست :

1.      چون یک معادله است می توان جای دو مصراع ار عوض کرد . بدون اینکه مشکلی در معنی ایجاد شود .

2.      مفهوم مصراع دوم گرچه مساوی با مصراع اول است اما دو مفهوم کاملا مستقل هستند ، بنابراین مصرع دوم نباید ادامه ومکمل مصراع اول باشد و حروف ربط نظیر که تا ولی ، زیرا که ، اما و....... نباید بین دو مصراع قرار گیرد .

3.      مصرع دوم نباید دستوری برای مصرع اول داشته باشد .

 

تاریخ درج :پنجشنبه 28 دی 1391ارسال شده توسط : حمید رضا خانی